Експозиция и изложби

В музей „Етър“ една отминала епоха е запазена в архитектурата на сградите, в механизмите на техническите съоръжения, задвижвани с вода, в майсторлъка на занаятчиите. Този единствен по рода си музей в България опазва и популяризира движими и недвижими културни ценности. Съхранява материалното и нематериално културно наследство за балканджиите – една от седемте етнографски групи в България.
Шарланджийска работилница, XIX в., Габрово