Отдели и екип

Музеят е културна и научна организация с регионален характер. В него работят историци и етнолози, има назначени реставратори, компютърен специалист, фотограф, дизайнер. В отдела за културен мениджмънт работят музеен педагог, координатор събития и програми, пиар, екскурзоводи, информатори, аниматори. Финансово-счетоводният отдел отговаря за бюджета на институцията и развитието на стопанската й дейност. За техническата поддръжка на съоръженията, сградите и откритите площи в музея са назначени съответните специалисти.

Основен екип · Специализирани отдели · Културен мениджмънт · Финансово-счетоводен · Административно-информационно обслужване · Техническа служба · Реставрационно-консервационно и фото ателиета
Екипът на Етнографски музей на открито „Етър“
септември 2018 г.
Основен екип
проф. д-р Светла Димитрова

Директор на Регионален етнографски музей на открито „Етър“

 • Ваня Донева-Ценкова
  Заместник-директор
 • Мария Иванова
  Главен счетоводител
 • Бистра Димова
  Ръководител отдел „Административен“
 • Светлозар Тодоров
  Ръководител „Културен мениджмънт“
 • Милена Стефанова
  Управител на хотел „Етър“
 • Павел Митков
  Завеждащ техническа служба
 • Тихомир Църов
  Връзки с обществеността
Специализирани отдели
В основния и в научно-спомагателния фондове на музея се съхраняват 26 069 фондови единици.

Отдел „Занаяти“
Създаден през 1972 година. С различна продължителност в него работят уредниците Анна Станчева, Пенка Колева, Росица Бинева и Дамян Христов. Отделът проучва и съхранява занаятчийски инструменти, технологии и изделия от края на ХІХ до средата на ХХ в., показващи развитието на отделните занаяти от Старопланинския регион. Интерес представляват колекциите от изделия на местните занаятчии—дървостругари, ножари, ковачи, куюмджии. Част от отдела са двама майстори мутафчии и един майстор гайтанджия, които създават традиционни за съответния занаят изделия.

Отдел „Духовна култура“
Създаден през 1974 година. През годините с работата му са ангажирани доц. д-р Ангел Гоев, д-р Илия Вълев и Павлина Дамянова. Отделът събира и проучва нематериалното културно наследство. Разполага с богата колекция от народни музикални инструменти. Ценни експонати са църковната утвар, както и различен обреден реквизит. Интересна е богатата колекция от „Обредни хлябове“ (гипсови отливки). Съществена част от фонда е библиотеката на адвоката Никола Сокеров.

Отдел „Бит и поминък“
С
ъздаден през 2020 година, отделът е обслужван от уредниците Румяна Денчева и Даниела Димкова. От края на 2023 година, на мястото на Румяна Денчева, част от отдела става главен уредник д-р Ирина Димитрова. Той обединява работата на два по-стари отдела—„Бит и домашни занятия" и „Поминък", съществуващи през различни периоди от време.
Отдел „Бит и домашни занятия“ е създаден през 1972 година. С различна продължителност в него работят уредниците Пенка Колева, Величка Илиева и Галя Кръстева. В отдела се събира и проучва бита, традиционното облекло, тъкаческата култура, храната и храненето, битовите дейности и домашните занятия на населението от района на Централна Стара планина от края на XIX век до наши дни. Отделът притежава колекции от автентични костюми и тъкани от различни етнографски области в България—северняшка, добруджанска, шопска, пиринска, тракийска. В него се съхраняват и ценни предмети на бита. Всички те са от периода XIX–XX век.
Отдел „Поминък“ е създаден през 1980 година под името „Селско стопанство“ и към дейността му, през различни периоди, са ангажирани уредниците Иван Ботев, Иванка Лилова и Георги Георгиев. От 2016 г. отделът е преименуван в „Поминък“. Отделът събира и проучва традиционно земеделие, скотовъдство и други поминъчни форми в района на Централна Стара планина. Интерес представляват колекциите от земеделски инвентар—вили, грапи, дикани, плетени изделия.

Отдел „Фондове“
Създаден е през 1980 година. През различни периоди в него работят Минка Дачева, Минка Бъчварова, Пенка Добрева, Румяна Денчева. От януари 2016 година в отдела влизатМария Ковачева и Мариета Илиева. Фондовете на отделите в музея са обособени по колекции, в зависимост от видовете материали.

Отдел „Научен архив и библиотека“
Създаден през 2020 година. В него се съхраняват документи, свързани с историята на музея. Архивните единици са 359. Уредник в отдела е Георги Георгиев. Библиотеката на музея съществува от 1973 година. Тя подпомага научно-изследователската и популяризаторската дейност на музейните специалисти, научни работници, студенти и граждани, като им предоставя библиотечните фондове и библиографска информация. Основното ѝ съдържание е от тематична литература, свързана с профила на институцията. Библиотеката разполага с най-богатата колекция в България от публикации, отнасящи се за музеите на открито. Има изготвен „Правилник за ползване на библиотеката“. Общ брой на библиотечните материали е 3 786 към 31 декември 2020 г.

Отдел „Архитектура и строителство“

Започна да функционира от 2020 година. С дейността му са ангажирани Павел Митков, уредник „Недвижимо културно наследство“ и арх. Лилия Люцканова.

Научна група към музея

Създадена е през 2015 г. Нейни членове са проф. д-р Светла Димитрова, д-р Ваня Донева-Ценкова и д-р Марина Стоянова.

ПОВЕЧЕ ЗА ИСТОРИЯТА НА МУЗЕЙ „ЕТЪР“
 • Ваня Донева-Ценкова
  Заместник-директор
  088 434-54-32
 • Росица Бинева
  Главен уредник „Занаяти“
  088 477-21-56
 • Дамян Христов
  Уредник „Занаяти“
  088 477-21-56
 • Павлина Дамянова
  Уредник „Духовна култура“
  088 429-80-04
 • Георги Георгиев
  Уредник „Научен архив и библиотека“
  088 295-62-21
 • д-р Ирина Димитрова
  Главен уредник „Бит и поминък“
  088 356-90-40
 • Павел Митков
  Уредник „Недвижимо културно наследство“
  088 763-80-44
 • Мариета Илиева
  Фондохранител
  088 262-65-24
 • Даниела Димкова
  Уредник „Бит и поминък“
  087 922-33-18
 • Мария Ковачева
  Уредник „Фондове“
  088 240-13-16
 • Събина Хунева
  Работник ръчна изработка на етнографски изделия
 • Христо Маринов
  Работник ръчна изработка на етнографски изделия
 • Вейлада Мутафчиева
  Работник ръчна изработка на етнографски изделия
 • Христо Христов
  Работник ръчна изработка на етнографски изделия
 • Мариана Колева
  Работник ръчна изработка на етнографски изделия
 • проф. д-р Светла Димитрова
  Ръководител „Научна група“

Културен мениджмънт
Отделът съществува от 1986 година и се нарича „Културно-масова работа“. През годините има различни наименования и в него работят Ваня Миронова, Милка Нанева, Иванка Лилова, Даниела Тинчева, Християна Стефанова, Петя Бонева, Мария Ковачева, Цветомира Кътева, Благовеста Божинова, Виолета Янева, Тихомир Църов, Дамян Христов и др. През 2015 г. е създадена длъжност Музеен педагог. От 2017 г. на нея работи Любомира Иванова.

Отделът информира и популяризира всички събития и дейности на музея. Поддържа контакти с медии, музеи, училища, читалища, туроператори, културни институции в страната и чужбина и др.

Ръководител на отдела е Светлозар Тодоров.
Дежурен екскурзовод
088 840-11-98
 • Светлозар Тодоров
  Ръководител отдел
  088-586-59-66
 • Тихомир Църов
  Връзки с обществеността
  088 356-95-86
 • Виолета Янева
  Координатор събития
  088 880-42-52
 • Владислав Маринчев
  Музеен педагог
  088 356-95-83
 • Цветомира Кътева
  Eкскурзовод с английски език
  088 244-08-34
 • Веселина Кънчева
  Екскурзовод с немски език
 • Румяна Денчева
  Екскурзовод
  r.dencheva@etar.bg
 • Елена Минковска
  Аниматор
  088 240-40-19
 • Анна Александрова
  Аниматор
  088 840-23-27
 • Милена Стефанова
  Демонстратор
 • Радостина Николова
  Демонстратор
Финансово-счетоводен
Обособен е като самостоятелен през 1967 г. През годините е оглавяван от Петър Големанов, Марин Денчев, Надежда Тухладжиева, Събчо Събчев, Дешка Пенчева, Евгения Ангелова.

Отделът осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на музея. Осигурява стопанските дейности в музея—таксуване на посетители, продажби на стоки и услуги и др. Организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове, като следи за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на музея. Съставя годишния финансов отчет и годишния баланс на музея.

Главен счетоводител и ръководител на отдела е Мария Иванова.
 • Мария Иванова
  Главен счетоводител
  088 655-95-15
 • Ивелина Цанева
  Финансов контрольор
  088 260-05-79
 • Минка Новакова
  Счетоводител
  088 682-93-88
 • Виолета Димова
  Счетоводител
  0884 77-23-97
Административно-информационно обслужване
Отделът е създаден през 2020 година, за да отговори на промените в статута на институцията—през септември 2019 „Етър“ е обявен за Регионален етнографски музей на открито. Част от него са специалисти с различен професионален профил, които технически и административно обезпечават цялата дейност на музея.
 • Бистра Димова
  Ръководител отдел „Административен“
  088 429-80-05
 • Татяна Маринова
  Човешки ресурси
  088 858-93-20
 • Владислав Камбуров
  Информационни технологии
  088 250-17-93
 • Доротея Челниева
  Дизайнер в музей
  087 654-70-80
 • Емил Колев
  Шофьор
  088 952-69-74
Техническа служба
Техническата служба е създаден в края на 60-те години на ХХ век с цел организация и контрол на строителната дейност в музея. С различна продължителност през годините отделът се оглавява от Цоньо Тухладжиев, Вениамин Георгиев, Ангел Куманов, Кольо Минков, Михаил Касъров. Техническата служба извършва цялостната поддръжка на сградния фонд, цветните градинки и тревните площи. В отдела работят различни специалисти—дърводелец, електротехник, специалист по поддръжка на водните съоръжения, градинар, шофьор и др.
 • Павел Митков
  Завеждащ техническа служба
 • Асен Хунев
  Работник поддръжка
 • Павел Станев
  Работник поддръжка
 • Тодор Димов
  Работник поддръжка
 • Николай Стоянов
  Градинар
 • Ангел Николов
  Поддръжка водни съоръжения
 • Миленка Димитрова
  Хигиенист
 • Йонка Димитрова
  Хигиенист
 • Ана Радева
  Хигиенист
Реставрационно-консервационно ателие
Реставрационно-консервационното ателие е създадено е през 2016 година. За реставратор е назначен Стефан Стефанов, а за помощник-реставратор Боян Генев, който работи до 2019 година. От 2020 година помощник-реставратор е Валентин Дамянов.
 • Стефан Стефанов
  Реставратор
  0888 51-55-19
 • Станимир Станчев
  Помощник-реставратор
 • Валентин Дамянов
  Помощник-реставратор
 • Павел Кунчев
  Помощник-реставратор
Фотоателие
Фотоателието на музея е създадено е през 1977 година. Първият фотограф на музея е Илко Немцов. Фотоателието заснима движими и недвижими културни ценности и събития на територията на музея. За фотограф през 2015 година е назначена Росина Пенчева. От 2019 година фотограф на музея е Тихомир Пенов. Видеомонтажист е Марина Стоянова.
 • Тихомир Пенов
  Музеен фотограф
  0882 51-6-678